Dotacje UE

Firma MAREK MAJEWSKI - "BARTEX" uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt pt. „Transformacja przedsiębiorstwa MAREK MAJEWSKI - "BARTEX" w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym”. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Projekt ma na celu opracowanie modelu biznesowego GOZ- transformacji.


Zakres realizowanych prac:

1. Start projektu, spotkanie otwierające, zebranie założeń, zebranie wstępnych danych i materiałów, wizyta studyjna, wywiady pogłębione z kluczowymi przedstawicielami firmy Zamawiającego. Kluczowe wyniki:

- Opisanie obecnego modelu biznesowego.

- Wstępne określenie obszaru projektu - hipotezy, kierunku badań.

2. Przygotowanie organizacji, działania angażujące zespół Zamawiającego w poszukiwanie innowacji i optymalizacji poprzez GOZ, analiza dobrych praktyk branżowych i rozwiązań benchmarkowych. Kluczowe wyniki:

- Analiza przedsiębiorstwa pod kątem możliwości wdrożenia GOZ.

- Ocena czy projektowane przedsięwzięcie jest zgodne i wpisuje się w z założenia GOZ.

- Ocena typu przedsięwzięcia w zakresie GOZ w kategoriach rodzaju wdrażanej innowacji z uwzględnieniem konieczności wprowadzenia innowacji procesowej lub innowacji produktowej.

3. Pogłębienie analiz i researchy, weryfikacja wyników audytu. Kluczowe wyniki:

- Prezentacja segmentów/zakresu działalności lub nowego rodzaju działalności, które w wyniku przeprowadzonej analizy wskazują na potencjał w zakresie wdrożenia modelu GOZ. Ocena cyklu życia (Life Cycle Assessment – LCA) pod kątem wprowadzenia zmian w kierunku GOZ.

4. Warsztaty koncepcyjne nad elementami modelu GOZ transformacji, opracowanie modelu GOZ transformacji, weryfikacja opracowanego modelu GOZ transformacji, omówienie mapy drogowej wdrożenia, przekazanie raportu z realizacji usługi. Kluczowe wyniki:

- Przygotowanie modelu biznesowego, harmonogramu oraz opisu wdrożenia


Oczekiwane rezultaty:

Optymalizacja i zapętlenie obiegu surowców, , zwiększenie wykorzystania surowców wtórnych w

produkcji w nowych wzorach urządzeń zaprojektowanych zgodnie z zasadami eko-projektowania

Zwiększenie udziału OZE w miksie energetycznym poprawiające wskaźniki emisji przedsiębiorstwa

z możliwością magazynowania nadwyżki energii, potencjalnie także odzysku energii cieplnej.

Rozbudowanie oferty przedsiębiorstwa o eko-innowacyjne produkty.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Okres realizacji projektu: 01.04.2024- 31.-08.2024

Wartość projektu: 82 781,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 82 781,00 zł

© 2024 Copyright